UZMANLIK ALANLARI

Buradasınız: Ana Sayfa > HİZMETLERİMİZ > UZMANLIK ALANLARI
• Jeolojik Etüt 
1/25.000-1/100 Ölçekli jeolojik harita ve paftaların hazırlanması 
 
• Jeoteknik Etüt 
Planlama, proje ve kati proje aşamalarında; Baraj, Gölet, Regülatör vb su yapıları, Demiryolu, Karayolu, Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları, sulama Kanalı ve Tünel gibi hat projeleri ile Köprü, Viyadük, Dolusavak, santral binası, pompa istasyonu vb gibi sanat yapılarının mühendislik jeolojisi çalışmalarının yapılması ve jeoteknik raporlarının hazırlanması 
 
• İmara Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etütler 
İmar ve mevzi imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüt ve araştırmaların yapılması, uygun ve sakıncalı alanların belirlenmesi, bunlarla ilgili raporların hazırlanması
 
• Kalite Kontrol Hizmetleri 
Baraj, Gölet, Regülatör vb su yapıları, Demiryolu, Karayolu, Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları, sulama Kanalı ve Tünel gibi hat projelerinin altyapı inşaatlarında, yapım işinin özel ve genel şartnamelere uygunluğunun denetlenmesi, özel imalatların prosedürlerinin hazırlanması ve takip edilmesi, projelerin tam ve eksiksiz olarak uygulanabilirliğinin sağlanması. 
 
• Dolgu Kontrol İşleri 
Dolgu malzemesinin temini için ocak araştırılması, ocakların uygunluğunun belirlenmesi, belirlenen malzeme ile dolgunun özel ve genel şartnamelere göre imalatının yapılmasının sağlanması.
 
• Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvar Hizmetleri 
Kendi projelerimizde veya farklı firmaların etüt ve araştırma işleri kapsamında bulunan zemin ve kaya mekaniği deneylerinin doğru, hızlı ve güvenli yapılarak sunulması. 
 
• Doğal Yapı Malzeme Laboratuvarı Hizmetleri 
Baraj, Gölet, Regülatör vb su yapıları, Demiryolu, Karayolu, Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları ile sulama Kanalı gibi yapıların planlama, proje, kati ve uygulama projesi ile inşaat aşamalarında ihtiyaç duyulan, dolgu, geçirimli, geçirimsiz, kaya, agrega vb malzeme etütlerinin yapılarak bunlarla ilgili deneylerin yapılması. Veya başka firmalar tarafından yapılan etütlerin laboratuvar deneylerinin yapılarak ocakların uygunluğunun denetlenmesi. 
 
• Presiyometre ve Diğer Arazi Deneyleri 
Her türlü projelerde ihtiyaç duyulması halinde kuyu içi, tünel içi, açık arazi ve dolgularda yerinde (in-situ) deneylerin yapılması